THÔNG TIN DỰ BÁO TRUNG BÌNH NGÀY - TỚI 15 NGÀY

Thông tin dự báo cho hai điểm Thăng Bình (439) và Điện Bàn (449)

Mô hình thực hiện hàng ngày vào 12UTC~19VNZ

Unable to connect to database.